Професионална гимназия по техника и лека промишленост попово
Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

......

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ 2020/2021 г.


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
При нарушение на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни съобщете на тел.:0800 10 112, както и на obhvat@mon.bg
.

Дати и събития
 

Професионална гимназия по техника и лека промишленост е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система.
Големите възможности, които се откриват пред подрастващите, изискват от училището да осигури условия, в които учениците да получат знания и умения, за да се реализират адекватно на пазара на труда.
Това училище предлага обучение по съвременни и предпочитани специалности, учениците получават качествени знаия и отлични професионални умения.
Личностната и творческа изява на учениците е наш приоритет, имаща за цел да утвърди училището като модерен образователен център.
Подготвяме подрастващите за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация, с цел подобряване пригодността за заетост, подпомагане на професионалната кариера и индивидуално развитие.