Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Достъп до обществена информация

В ПГТЛП-Попово се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
Заявления за достъп до общестена информация се подават в стаята на ЗАС всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа.


Адрес:
гр.Попово, ул. 'Аспарух' №1
етаж II, стая ЗАС
тел:0878596326
Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и на e-mail:pgtlp@abv.bg

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Приложение № 1 Заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 2 Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 3 Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Решение за предоставяне на обществена информация