Училищни документи
Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ
 
Годишен план за дейността на ПГТЛП за учебната 2017/2018 година/
с включен План за квалификация на ПГТЛП за учебната 2017/2018 година
Правилник за дейността на ПГТЛП
Форми на обучение през 2017/2018 учебна година
Училищен учебен план за учебната 2017/2018
Списък на свободните места до утвърдения държавен план - прием, съгласно чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Стратегия за развитие на ПГТЛП за периода 2016-2020 г.
План за изпълнение на стратегията и финансиране за периода 2016-2020 г.
Мерки за повишаване качеството на образование
План-график за дейността на работната група по самооценяване на ПГТЛП за учебната 2017/2018
Спортен календар за 2017/2018 учебна година
Етичен кодекс на училищната общност
Правилник БУВОТ
Правилник за вътрешния трудов ред
План за работа на УКБППМН
АГРЕСИЯ, ТОРМОЗ
Програма за превенция на ранното напускане на училище