Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ III СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Учебен план

Обучението по тази специалност гарантира придобиване на професионални компетенции в областта на компютърната техника за:
1) асемблиране на персонален компютър и свързване на периферия;
2) работа с диагностичен софтуер за решаване на хардуерни и софтуерни проблеми;
3) настройки на операционни системи и работната среда на приложен софтуер;
4) изучаване на програмни езици, графичен редактор, електронни таблици, база данни, текстообработка и Web дизайн;
5) свързване на компютърна периферия;
6)изграждане на компютърна мрежа, както и нейното поддържане;

В процеса на обучение се придобиват знания за градивните елементи, използвани в електротехниката, аналоговата и компютърната техника, знания за избор на процесори, памети, дънни платки, интерфейси, запомнящи устройства, възможностите за свързване на компютърна периферия, както и евентуален абгрейт на различни компютърни системи.
Използва се приложен софтуер за разработка на електронни схеми и печатни платки. Учениците получават знания за програмиране на Pascal,Visual Basic и HTML.

Часовете по теория и практика се провеждат в специализирани кабинети, като всеки ученик разполага със собствено работно място и неограничен достъп до Интернет. Завършилите специалността могат да се реализират като хардуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерната промишленост, работят в търговията, икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и др., където се разработват, внедряват и експлоатират компютърни системи и се използват информационни технологии, компютърно или микропроцесорно управление. Техниците, завършили тази специалност ще могат да работят във всички предприятия и фирми от държавния и частния сектор по ремонт, техническо обслужване и поддръжка на компютърна техника. Могат да се реализират в проектантски и други звена на развойната дейност, да кандидатстват във всички висши учебни заведения.

Балът за приема на ученици се формира от утроената оценка по Физика и астрономия, удвоената оценка по Информационни технологии и оценката по Български език и литература от свидетелството за завършено основно образование.

Пълният курс на обучение за ІХ–ХІІ клас дава възможност за:
1) придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;
2) придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация.
Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен XII клас и положени държавни изпити по теория и практика на професията Техник на компютърни системи, специалност Компютърна техника и технологии.

На учениците, завършили тази професия/специалност се предоставя възможност за придобиване на свидетелство за управление на МПС категория „В“ на преференциални цени.