Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Икономист
Учебен план

Специалността „Икономист в индустрията” е разкрита от 2005 – 2006 учебна година.

Изучаваните предмети, с най – голяма тежест от всички икономически дисциплини са:
микроикономика и макроикономика, с които учениците могат да кандидатстват в икономическите висши училища, тук се придобиват знания за развитието и управлението на една фирма и държавата като цяло;
- счетоводство на предприятието, в който се изучава счетоводният процес в една фирма.
Получените теоритични знания могат да бъдат упражнени и затвърдени в часовете по практика. Сред тях с най – съществено значение е учебно – тренировъчна-та фирма , където учениците прилагат наученото в реални условия, т.е. те сами си учредяват и ръководят фирма. Във връзка с развитие на дейността на фирмата те осъществяват контакти и с други учебно - тренировъчни фирми /български и между-народни /. Участват на панаира на тренировъчните фирми ТФ Фест гр. Пловдив.

Часовете се провеждат в специализирани кабинети, където учениците осъществяват контакта си с други – колеги /съученици/ от УТФ, работят с различни програми за икономически изчисления.

На територията на гр. Попово се поддържат добри контакти с много учреждения и организации – Газоснабдяване Попово АД, Родина Холдинг, Агротех – ремонт 61 АД, Роса АД , Спорт АД и др.

Има възможност за „игра” на Фондовата борса. 6.Завършилите тази специалност могат да се реализират като: - продължат обучението си във висшите икономически училища: Университет за национално и световно стопанство гр. София; Икономически университет гр. Варна; - могат да се включат в реалния сектор на икономиката - в частния бизнес и в обществения сектор.

Срокът на обучение е 4 години.

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование са, утроена оценка по български език и литература и оценките по география и математика.