Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ПРОФЕСИЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
III СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Учебен план

Обучаваните по тази специалност придобиват знания и умения:
1) за устройството, електрообзавеждането и електронните системи в автомобила;
2) практически умения за експлоатацията и диагностиката на автомобила;
3) за управление на МПС категория В;
4) по желание след придобиване на категория В, възможност за категория С.

В процеса на обучение заедно с общообразователните предмети се изучават и електротехника, електроенергетика, електроника, електрически машини и апарати и електрически инсталации. Усвояват се знания за устройството, електрообзавеждането и електронните системи в автомобила и практически умения за експлоатацията и диагностиката му. Учебният план на тази специалност включва и предметите „Безопасност на движението“ и „Учебна практика по управление на моторно превозно средство“, които дават право за придобиване на напълно безплатно свидетелство за управление на МПС категория „В“.

Часовете по теория и практика се провеждат в много добре оборудвани работилници и лаборатории, съвременно обзаведени кабинети, като всеки ученик разполага със собствено работно място.

Производствената практика на учениците се провежда във фирмите „ТЕО КАР“ ЕООД, „КИРОВ– ГРУП -71“ ЕООД, „АЛКО КАР“ ЕООД, ЕТ „ВАРИАНТ – Никола Николов“ и „ИНЖСЕРВИЗ“ ЕООД.

Завършването на тази специалност дава много възможности за по-нататъшна реализация – възможност за кандидатстване във всички висши учебни заведения или работа във всички специализирани сервизи за диагностика, експлоатация и ремонт на основни елементи и уредби на електроснабдяване и електрообзавеждане на транспортна техника, сервизна дейност, транспортни и търговски фирми, както и за развитие на свой собствен бизнес.

Пълният курс на обучение за ІХ–ХІІ клас дава възможност за:
1) придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;
2) придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация.
Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен XII клас и положени държавни изпити по теория и практика на професията Електротехник, специалност Електрообзавеждане на транспортна техника.

Балът за приема на ученици се формира от утроената оценка по Физика и астрономия, удвоената оценка по Математика и оценката по Български език и литература от свидетелството за завършено основно образование.