Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Електрически машини и апарати
Учебен план

Специалността Електрически машини и апарати е открита през 1976 год.

През курса на обучение заедно с общообразователните предмети се изучават и електротехника, електроенергетика, електроника и ел. инсталации. Усвояват се знания и практически умения за устройството, действието, особеностите, производството и ремонта на ел. машини - трансформатори, двигатели и генератори и ел. апарати.

Обучението се осъществява в добре оборудвани специализирани кабинети и работилници.

Производствената практика се провежда във фирмите ЕТ” Петър Филев”, ЕТ” Игнат Николов”, ЕОН АД и др.

Завършването на тази специалност дава много възможности за по-нататъшна реализация – възможност за кандидатстване във всяко висше учебно заведение или работа във всички електроразпределителни и електроенергийни дружества, специализирани фирми за производство и ремонт на електротехнически изделия, в строителството, в промишлеността и селското стопанство , както и да развия свой собствен бизнес.

Срокът на обучение е 4 години. След завършване на 12 клас и успешно полагане на държавни квалификационни изпити се придобива II степен на професионална квалификация – електромонтьор.

Балът се формира от утроената оценка по физика и оценките по български език и литература и математика от свидетелството за основно образование