Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Достъп до обществена информация

В ПГТЛП-Попово се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)
Заявления за достъп до общестена информация се подават в стаята на ЗАС всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа.


Адрес:
гр.Попово, ул. 'Аспарух' №1
етаж II, стая ЗАС
тел:0878596326
Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и на e-mail:pgtlp@abv.bg

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в ПГТЛП-Попово

Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация в ПГТЛП-Попово

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заяление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване