Образци на документи
Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
 
Заявление до класния ръководител за разрешаване на отсъствие на ученик до 3 дни
Заявление до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни
Заявление за издаване на дубликат на документ с фабрична номерация
Заявление за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап