Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Национален форум за професионално образование и обучение в сектор „Лека промишленост“, организиран от „НАУМ“ – Национална асоциация на училищата по мода


В периода 25 – 27.06.2018 г. се проведе Национален форум за професионално образование и обучение в сектор „Лека промишленост“, организиран от Националната асоциация на училищата по мода, домакин на който е Регионално управление на образованието, гр. Търговище и Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово. В работната среща се включиха директори на професионални гимназии в сектора и представители на бизнеса.
Основните цели на Националната асоциация на училищата по мода, която организира форумът, е да подпомага и утвърждава дейностите на професионалните гимназии по лека промишленост и подкрепя по-близкото сътрудничество между работодателите и професионалните гимназии, с цел подобряване на качеството на професионално образование и обучение.
Националният форум бе открит от г-н Митко Стайков – Областен управител на област Търговище, който обърна внимание на факта, че предпочитанията и ориентацията към професионалните гимназии се обуславят от бизнеса в даден регион и възможностите за последваща реализация. „Факт е обаче, че има още какво да се прави в тази посока и в национален мащаб, че има още проблеми за решаване, които не са от компетенциите само на образователната система. Решаването им е наложително, за да спре изтичането на млади хора, защото не е тайна, че липсват квалифицирани кадри, което е проблем за работодателите“, завърши словото си Областният управител и пожела ползотворна и успешна работа.
Приветствие към гостите на Националния форум бе поднесено от г-жа Елка Станчева – Началник на РУО – Търговище, чието слово бе насочено към качеството на професионалното образование и обучение и връзката на бизнеса с професионалните гимназии. С патос описа успехите на професионалните гимназии в сектор „Лека промишленост“ и завърши емоционално с думите „Убедена съм, че обмененият опит ще бъде ценен и градивен. Пожелавам Ви здраве и достатъчно търпение, сили и компетентности за осъществяване на високоотговорната Ви мисия – да формирате младото поколение на България“.
Работната среща на 25.06.2018 г. бе изпълнена с много интересно съдържание и предложения от страна на бизнеса:
  1. Фирма TexTailor EXPO – г-н Иван Иванов направи предложение на всички членове на НАУМ да участват с щанд и ревю на модното изложение в Пловдив през ноември 2018 г.
  2. Учебно – тренировъчните фирми като модел за обучение, отворено към нуждите на младите хора – представител на центъра на УТФ към МОН.
  3. Национален уъркшоп за прилагане на инструментариум за подпомагане на обучение чрез работа в модния сектор по проект № 2016-1-RO01-K202-024710 „Е&FASHION – Партньорство образование – заетост за начално професионално обучение в модния сектор“ – г- н Милен Добрев.
  4. Представяне на възможностите за оборудване с гладачна техника на училищата по мода от Представителството в България на фирма Индупрес Германия – г-жа Петя Милушева.
  5. Gerber Technology – най-силния софтуер за дизайн на кройки, градиране и създаване на маркери – г-н Станислав Йохнев.
  6. Представяне на проект 2018-1-BG01-KA102-047142 „МОДА, КРАСОТА И ТАЛАНТ“ по програма „Еразъм +“ за обмен на добри практики – г-жа Каролина Христова – Маркова – директор на ПГТЛП, гр. Попово.
  7. Ученическият парламент в действие – Теодора Сулева – директор на ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол.

Учреден бе Обществен съвет към НАУМ за съгласуване на новите учебни програми и типови учебни планове, в състав: Председател: Йордан Беловодски – Изпълнителен директор на БАТОК Заместник председател: Петя Милушева – Представителство в България на фирма Индупрес Германия Членове: 1. Светла Коджабашева – Управител на „Миролио“ ЕАД, гр. Сливен. 2. Миглена Христова – Управител на „МИГ“, гр. Русе. 3. Катя Димитрова – Управител на „Дружба Стил“ ООД, гр. Варна.
Денят 26.06.2018 г. започна с посещение на историческата местност „Ковачевско кале“, гр. Попово и разглеждане на базата на ПГТЛП, гр. Попово. Форумът бе официално открит от Кмета на Община Попово – д-р Людмил Веселинов. „Оптимист съм и надеждите на бизнеса за квалифицирани кадри в общината ни се възраждат, най-вече след мерките, които предприе Агенцията по заетостта в началото на тази година с решението си за двукратните проучвания – през февруари и август, на потребностите на работодателите, а и след приетия само преди дни с Постановление на МС Списък на защитените професии – ангажимент, заложен в Закона за предучилищното и училищното образование и разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение. Използвам възможността, която ми предоставя този форум да изразя и задоволството си от съпътстващите обучението дейности – състезания и конкурси, конкретно Националното състезание „Млади таланти в модата, на което за пореден път и през настоящата учебна година представителите на нашата Професионална гимназия по техника и лека промишленост бяха отличени, а това определено засилва мотивацията на учениците и същевременно е повод за гордост и самочувствие на учители, родители и гражданство“, завърши словото си Кмета на община Попово и пожела ползотворност и ефективност на форума. Денят бе наситен с посещения на фирмите „Родина – Попово“ ООД и „Мебел – Стил“ ООД в гр. Попово. Двете фирми приеха със задоволство предложението да участват в работата на МОН за разработване на новите учебни програми и типови учебни планове.
На 27.06.2018 г. бяха начертани следващи дейности по календарен план на НАУМ. Официално форумът бе закрит от домакините г-жа Елка Станчева – Началник на РУО Търговище и г-жа Каролина Христова – Маркова – Директор на ПГТЛП, гр. Попово.