Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ДОСТАВКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ