Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово
ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПГТЛП – ПОПОВО