Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПОДМЯНА ДОГРАМА

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ + КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа, На основание чл. 14, ал. 4, т. 1, при условията и реда на глава осма „а” от Закона за обществени поръчки, Ви каним да представите оферта с предмет на дейност: „Подмяна на дограма” на Професионална гимназия по техника и лека промишленост съгласно подготвеното техническо задание и указанията по-долу.
1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, с надпис: „Оферта за изпълнение на „Подмяна на дограма” на Професионална гимназия по техника и лека промишленост.
2. Офертата следва да съдържа документите посочени в публичната покана, която е публикувана в сайта на АОП и на сайта на възложителя