Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ТЪРГОВЕ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
2015 ГОДИНА
2016 ГОДИНА
2017 ГОДИНА
2018 ГОДИНА
2019 ГОДИНА
ТЪРГОВЕ
ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.244 ОТ ЗОП И ЧЛ. 140 ОТ ППЗОП
ТАБЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЧЛ. 244, ЧЛ. 42 И ЧЛ. 245 ОТ ЗОП