Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Решение № 704/05.10.2018 г. задължителна информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

Информация-Образователни услуги
Издаване на диплома за средно образование
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на европейско приложение към Диплома за средно образование
Издаване на европейско приложение на Свидетелство за професионална квалификация
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация